wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 

 
6331 SAYILI �� SA�LI�I VE G�VENL��� KANUNUNA G�RE UYGULANACAK �DAR� PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 30.12.2012 itibar�yla Ceza Miktar� 01.01.2013 itibar�yla
Ceza Miktar�
YDO=%7,80      
A��klama
4 4/1-a 26-1/a �� sa�l��� ve g�venli�iyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli ara� ve gere�leri sa�lamamak, sa�l�k ve g�venlik tedbirlerini de�i�en �artlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyile�tirilmesi i�in �al��malar yapmamak. 2.000 2.156 T�rk Liras�
4/1-b 26-1/a ��yerinde al�nan i� sa�l��� ve g�venli�i tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzluklar� gidermemek. 2.000 2.156 T�rk Liras�
6 6/1-a 26-1/b �� g�venli�i uzman� �al��t�rmamak. 5.000 5.390 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
6/1-a 26-1/b ��yeri hekimi �al��t�rmamak. 5.000 5.390 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
6/1-a 26-1/b Di�er sa�l�k personeli �al��t�rmamak. 2.500 2.695 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
6/1-b 26-1/b �SG hizmetleri i�in g�revlendirdikleri ki�i veya hizmet ald��� kurum ve kurulu�lar�n g�revlerini yerine getirmeleri amac�yla ara�-gere�-mek�n sa�lamamak. 1.500 1.617 T�rk Liras�
6/1-c 26-1/b �SG hizmetlerini y�r�tenler aras�nda koordinasyonu sa�lamamak. 1.500 1.617 T�rk Liras�
6/1-� 26-1/b G�revlendirdikleri ki�i veya hizmet ald��� kurum ve kurulu�lar taraf�ndan i� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yaz�l� olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.000 1.078 TL / Her tedbir i�in
6/1-d 26-1/b G�revlendirilen ki�ileri, hizmet al�nan kurulu�lar�, ba�ka i�yerlerinden gelen �al��anlar� ve bunlar�n i�verenlerini �SG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.500 1.617 T�rk Liras�
8 8/1 26-1/c ��yeri hekimi ve i� g�venli�i uzman�n�n hak ve yetkilerini k�s�tlamak. 1.500 1.617 T�rk Liras� / uzman ve hekim i�in ayr� ayr�
8/6 26-1/c Tam s�reli g�revlendirmelerde i�yeri sa�l�k ve g�venlik birimini kurmamak. 1.500 1.617 T�rk Liras�
10 10/1 26-1/� Risk de�erlendirmesi yapmamak veya yapt�rmamak. 3.000 3.234 T�rk Liras�
Risk de�erlendirmesi yapmamaya veya yapt�rmamaya devam etmek. 4.500 4.851 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
10/4 26-1/� Risklerin belirlenmesine y�nelik gerekli kontrol, �l��m, inceleme ve ara�t�rmalar�n yap�lmas�n� sa�lamamak 1.500 1.617 T�rk Liras�
11 11 26-1/d Acil durumlar� belirlememek, acil durumlar i�in tedbir almamak, acil durum planlar�n� haz�rlamamak, destek eleman� g�revlendirmemek, ara� gere� sa�lamamak, acil durumlarda i�yeri d���ndaki kurulu�la irtibat� sa�layacak d�zenlemeyi yapmamak. 1.000 1.078 TL / Her y�k�ml�l�k i�in
1.000 1.078 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
12 12 26-1/d Ciddi ve yak�n tehlike durumunda; �al��anlar�n i�i b�rakarak g�venli yere gitmelerini sa�lamamak. Zorunluluk olmad�k�a, gerekli donan�ma sahip ve �zel olarak g�revlendirilenler d���ndaki �al��anlardan i�lerine devam etmelerini istemek. M�dahalede bulunan �al��anlar� yapt�klar� m�dahaleden dolay� sorumlu tutmak 1.000 1.078 TL / Her y�k�ml�l�k i�in
1.000 1.078 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
14 14/1 26-1/e �� kazalar�n�n ve meslek hastal�klar�n�n kayd�n� tutmamak, ramak kala olaylar ve i� kazalar� ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporlar� d�zenlememek.  1.500 1.617 TL / Her y�k�ml�l�k i�in
14/2 26-1/e �� kazalar�n� kazadan sonraki �� i� g�n� i�inde, sa�l�k hizmeti sunucular� veya i�yeri hekimi taraf�ndan kendisine bildirilen meslek hastal�klar�n�, ��rendi�i tarihten itibaren �� i� g�n� i�erisinde Sosyal G�venlik Kurumuna bildirmemek. 2.000 2.156 T�rk Liras�
14/4 26-1/e Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n i� kazalar�n�, yetkili sa�l�k hizmet sunucular�n�n meslek hastal�klar�n� en ge� 10 g�n i�inde SGK'ya bildirmemesi. 2.000 2.156 T�rk Liras�
15 15/1 26-1/f �al��anlara sa�l�k g�zetimi yapt�rmamak 1.000 1.078 TL / Her �al��an i�in
15/2 26-1/f Tehlikeli ve �ok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde �al��acaklar i�in  yapacaklar� i�e uygun olduklar�n� belirten sa�l�k raporu almamak 1.000 1.078 TL / Her �al��an i�in
16 16 26-1/g �al��anlar�, kar��la��labilecek sa�l�k ve g�venlik riskleri, koruyucu ve �nleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar� hakk�nda, ilk yard�m, yang�nla m�cadele ve tahliye i�leri konusunda g�revlendirilen ki�iler hakk�nda bilgilendirmemek 1.000 1.078 TL / Her �al��an i�in
17 17 26-1/� �al��anlara e�itim verme y�k�ml�l���ne uymamak (�SG e�itimi, �al��an temsilcisine �zel e�itim, mesleki e�itim, i� kazas� ge�irene ilave e�itim, yenileme e�itimi, ba�ka i�yerinden �al��mak i�in gelenlere e�itim, ge�ici i� ili�kisiyle gelenlere e�itim vermemek, e�itim maliyetini �al��anlara yans�tmak, e�itimlerde ge�en s�reyi �al��ma s�resinden saymamak.)  1.000 1.078 TL / Her �al��an i�in
18 18 26-1/h �al��anlar�n g�r��lerini alma ve kat�lmalar�n� sa�lama y�k�ml�l�klerine uymamak. 1.000 1.078 TL / Her �al��an i�in
20 20/1 26-1/� Uygun say�da �al��an temsilcisi g�revlendirmemek. (2-50 �al��ana 1, 51-100 �al��ana 2, 101-500 �al��ana 3, 501-1000 �al��ana 4, 1001-2000 �al��ana 5, 2001 ve �zeri �al��an� bulunan i�yerine 6) 1.000 1.078 T�rk Liras�
20/3 26-1/� Tehlike kayna��n�n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt�lmas� i�in, �neride bulunan ve gerekli tedbirlerin al�nmas�n� isteyen �al��an temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. 1.500 1.617 T�rk Liras�
20/4 26-1/� �al��an temsilcilerinin ve destek elemanlar�n�n haklar�n� k�s�tlamak ve gerekli imkanlar� sa�lamamak 1.000 1.078 T�rk Liras� / haklar� k�s�tlanan her birey i�in
22 22 26-1/i �� sa�l��� ve g�venli�i kurulu ile ilgili y�k�ml�l�kleri yerine getirmemek 2.000 2.156 TL / Her ayk�r�l�k i�in
23 23/2 26-1/j Birden �ok i�yerinin bulundu�u i� hanlar�, sanayi b�lgeleri vb. yerlerde di�er i�yerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda i�verenleri uyarmayan, uyar�lara uymayan i�verenleri Bakanl��a bildirmeyen y�netimlere 5.000 5.390 T�rk Liras�
24 24/2 26-1/k �� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili konularda �l��m, inceleme ve ara�t�rma yap�lmas�na, numune al�nmas�na veya e�itim kurumlar� ile ortak sa�l�k ve g�venlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yap�lmas�na engel olmak 5.000 5.390 T�rk Liras�
25 25 26-1/l ��yerinin bir b�l�m�nde veya tamam�nda verilen durdurma karar�na uymayarak durdurulan i�e devam etmek 10.000 10.780 T�rk Liras�
25/6 26-1/l ��in durdurulmas� sebebiyle i�siz kalan �al��anlara �cretlerini �dememek veya �cretlerinde bir d���kl�k olmamak �zere meslek veya durumlar�na g�re ba�ka bir i� vermemek 1.000 1.078 T�rk Liras� / ihlale u�rayan her �al��an i�in
1.000 1.078 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)
29 29 26-1/m B�y�k end�striyel kaza olabilecek i�yerlerinde b�y�k kaza �nleme politika belgesi haz�rlamamak 50.000 53.900 T�rk Liras�
G�venlik raporunu haz�rlayarak Bakanl��a sunmadan i�yerini faaliyete ge�irmek.  80.000 86.240 T�rk Liras�
��letilmesine Bakanl�k�a izin verilmeyen i�yerini faaliyete ge�irmek 80.000 86.240 T�rk Liras�
Durdurulan i�yerinde faaliyete devam etmek 80.000 86.240 T�rk Liras�
30 30 26-1/n 30 uncu maddede �ng�r�len y�netmeliklerdeki h�k�mlere ayk�r� hareket etmek 1.000 1.078 TL / Her h�k�m i�in
1.000 1.078 TL / Her ay  (Ayk�r�l���n devam� halinde)

 

YASALAR
 
Kanun
No
Kabul Tarihi Kanun Ad� PDF Mevzuat Bilgi
Sistemi 
Linki
Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Say�s�
2709 18.10.1982 T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas� �ndir MBS Linki 09.11.1982 17863 M.
5953 13.06.1952 Bas�n Mesle�inde �al��anlarla �al��t�ranlar Aras�ndaki M�nasebetlerin Tanzimi Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 20.06.1952 8140
4982 09.10.2003 Bilgi Edinme Hakk� Kanunu ndir MBS Linki 24.10.2003 25269
3146 19.01.1985 �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���'n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 18.01.1985 18639
5395 03.07.2005 �ocuk Koruma Kanunu ndir MBS Linki 15.07.2005 25876
854 20.04.1967 Deniz �� Kanunu ndir MBS Linki 29.04.1967 12586
5253 04.11.2004 Dernekler Kanunu �ndir MBS Linki 23.11.2004 25649
657 14.07.1965 Devlet Memurlar� Kanunu �ndir MBS Linki 23.07.1965 12056
3071 01.11.1984 Dilek�e Hakk�n�n Kullan�lmas�na Dair Kanun �ndir MBS Linki 10.11.1984 18571
5070 15.01.2004 Elektronik �mza Kanunu �ndir MBS Linki 23.01.2004 25355
151 10.09.1337 Ere�li Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna M�teallik Kanun �ndir MBS Linki -- --
5362 07.06.2005 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu�lar� Kanunu �ndir MBS Linki 21.06.2005 25852
1479 02.09.1971 Esnaf ve Sanatkarlar ve Di�er Ba��ms�z �al��anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  (Ba�-Kur) �ndir MBS Linki 14.09.1971 13956
697 26 12.1925 G�n�n Yirmi D�rt Saate Taksimine Dair Kanun �ndir MBS Linki 02.01.1926 260
394 02.01.1924 Hafta Tatili Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 21.01.1924 54
6245 10.02.1954 Harc�rah Kanunu �ndir MBS Linki 18.02.1954 8638
207 A(III)
9119 BKK
10.12.1948
06.04.1949
�nsan Haklar� Evrensel Beyannamesi ndir - - -
1475 25.08.1971 �� Kanunu 1475 (Y�r�rl�kteki hali) ndir MBS Linki 01.09.1971 13943
4857 22.05.2003 �� Kanunu 4857 �ndir MBS Linki 10.06.2003 25134
5521 30.01.1950 �� Mahkemeleri Kanunu �ndir MBS Linki 04.02.1950 7424
6331 20.06.2012 �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu �ndir MBS Linki 30.06.2012
De�.02.08.2013
28339
28726
4447 25.08.1999 ��sizlik Sigortas� Kanunu ndir MBS Linki 08.09.1999 23810
5326 30.03.2005 Kabahatler Kanunu ndir MBS Linki 31.03.2005 25772 M.
5176 25.05.2004 Kamu G�revlileri Etik Kurulu Kurulmas� Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 08.06.2004 25486
4688 25.06.2001 Kamu G�revlileri Sendikalar� Kanunu ndir MBS Linki 12.07.2001 24460
6269 15.02.1954 Kimyagerlik ve Kimya M�hendisleri Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 20.02.1954 8639
3628 19.04.1990 Mal Bildiriminde Bulunulmas�, R��vet ve Yolsuzluklarla M�cadele Kanunu ndir MBS Linki 04.05.1990 20508
4483 02.12.1999 Memurlar ve Di�er Kamu G�revlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 04.12.1999 23896
3308 05.06.1986 Mesleki E�itim Kanunu (��rakl�k ve Meslek E�itimi Kanunu) ndir MBS Linki 19.06.1986 19139
5544 21.09.2006 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ndir MBS Linki 07.10.2006 26312
3458 17.06.1938 M�hendislik ve Mimarl�k Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 28.06.1938 3945
6301 02.03.1954 ��le Dinlenmesi Kanunu ndir MBS Linki 08.03.1954 8652
5188 10.06.2004 �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanun �ndir MBS Linki 26.06.2004 25504
5580 08.02.2007 �zel ��retim Kurumlar� Kanunu ndir MBS Linki 14.02.2007 26434
3153 19.04.1937 Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Di�er Fizyoterapi M�esseseleri Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 28.04.1937 3591
2821 05.05.1983 Sendikalar Kanunu ndir MBS Linki 07.05.1983 18040
6356 18.10.2012 Sendikalar ve Toplu �� S�zle�mesi Kanunu �ndir MBS Linki 07.11.2012 28460
5510 31.05.2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu ndir MBS Linki 16.06.2006 26200
5502 16.05.2006 Sosyal G�venlik Kurumu Kanunu ndir MBS Linki 20.05.2006 26173
506 17.07.1964 Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Y�r�rl�kteki Hali) �ndir MBS Linki 29.07.1964
01.08.1964
11766
11779
5363 14.06.2005 Tar�m Sigortalar� Kanunu ndir MBS Linki 21.06.2005 25852
7201 11.02.1959 Tebligat Kanunu �ndir MBS Linki 19.02.1959 10139
2822 05.05.1983 Toplu �� S�zle�mesi Grev ve Lokavt Kanunu ndir MBS Linki 07.05.1983 18040
4077 23.02.1995 T�keticinin Korunmas� Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 08.03.1995 22221
6098 11.01.2011 T�rk Bor�lar Kanunu �ndir MBS Linki 04.02.1011 27836
6101 11.01.2011 T�rk Bor�lar Kanununun Y�r�rl��� ve Uygulama �ekli Hakk�nda Kanun �ndir MBS Linki 04.02.2011 27836
4904 25.06.2003 T�rkiye �� Kurumu Kanunu ndir MBS Linki 05.07.2003 25159
2429 07.03.1981 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk�nda Kanun �ndir MBS Linki 19.03.1981 17284
1593 24.04.1930 Umumi H�fz�ss�hha Kanunu ndir MBS Linki 06.05.1930 1489
4703 29.06.2001 �r�nlere �li�kin Teknik Mevzuat�n Haz�rlanmas� ve Uygulanmas�na Dair Kanun ndir MBS Linki 11.07.2001 24459
4817 27.07.2003 Yabanc�lar�n �al��ma �zinleri Hakk�nda Kanun ndir MBS Linki 06.03.2003 25040

 

�� G�VENL��� �NLEMLER�

Ad� A��klama Son D�zenleme
��yerlerinde Genel Olarak Al�nmas� Gerekli Tedbirler Gerek 4857 Say�l� �� Kanunu ve halen y�r�rl�kte olan ilgili y�netmelik h�k�mleri gerekse de 6331 Say�l� �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu ve ilgili y�netmelikleri gere�i i�yerlerinde genel olarak al�nmas� gerekli sa�l�k ve g�venlik �nlemleri.

Not: 6331 say�l� yasa gere�i yeni y�netmelik ��kt�k�a, ayn� konuyla ilgili eski y�netmelik maddesi y�r�rl�kten kalkacakt�r.
27.04.2013

Akaryak�t �stasyonlar�nda Al�nacak �nlemler

*** Tank Emniyet Mesafeleri ***

20.05.2007 Tarih ve 26527 Say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde y�r�rl��e giren TS 12820 "Akaryak�t �stasyonlar�-Emniyet Gerekleri" Standard�na  (MECBUR� STANDARD TEBL��� - TEBL�� NO: �SG-2007/09) ve i� mevzuat�na g�re d�zenlenmi� i� sa�l��� ve g�venli�i �nlemleri.

Akaryak�t istasyonlar� i�erisinde kurulmu� ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlar�n�n TS 11939 standard�na uygun olmalar�  mecburidir.

12.09.2010

LPG Otogaz �stasyonlar�nda Al�nacak �nlemler

*** Tank Emniyet Mesafeleri ***

09.03.2001 Tarih ve 24337 Say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde y�r�rl��e giren TS 11939/OCAK 2001 S�v�la�t�r�lm�� Petrol Gazlar� (LPG)-�kmal �stasyonu-Karayolu Ta��tlar� ��in-Emniyet Kurallar�na (Mecburi Standard Tebli�i - Tebli� No: �SG-2001/13-14) ve i� mevzuat�na g�re LPG otogaz istasyonlar�nda i� sa�l��� ve g�venli�i y�n�nden al�nmas� gerekli g�venlik �nlemleri.

12.09.2010
Yap� (�n�aat) ��lerinde Al�nacak �nlemler

Yap� ��lerinde Sa�l�k ve G�venlik Y�netmeli�i ile di�er i� mevzuat�na g�re yap� (in�aat) i�lerinde i� sa�l��� ve g�venli�i y�n�nden al�nmas� gerekli g�venlik �nlemleri.

12.09.2010
Yap� ��lerinde Sa�l�k ve G�venlik Plan�

Yap� ��lerinde Sa�l�k ve G�venlik Y�netmeli�i'ne g�re i�veren veya proje sorumlusu, i�yerinde y�r�t�lecek faaliyetleri dikkate alarak bir sa�l�k ve g�venlik plan� haz�rlayacakt�r.

11.01.2009

 

T�Z�KLER
 

Dayand��� Kanun No

T�z�k Ad� 
(G�ncel mevzuata 
Mevzuat Bilgi Sistemi adresinden ula�abilirsiniz.)
R.G. Tarihi R.G. No
1475
5690
�� Tefti� T�z��� 28.08.1979 16738
2821 �� Kollar� T�z��� 06.12.1983 18243
2690 Radyasyon G�venli�i T�z��� 07.09.1985 18861
506 Sosyal Sigorta Sa�l�k ��lemleri T�z��� 22.06.1972 14223
6551 Tekel D��� B�rak�lan Patlay�c� Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin �retimi, �thali, Ta��nmas�, Saklanmas�, Depolanmas�, Sat���, Kullan�lmas�, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslar�na �li�kin T�z�k 29.09.1987 19589

 

Y�NETMEL�K VE TEBL��LER
 
Dayand��� Kanun No/Madde Y�netmelik/Tebli� Ad� DOCX Mevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Say�s�
6331/30 Ge�ici veya Belirli S�reli ��lerde �� Sa�l��� ve G�venli�i Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 23.08.2013 28744
6331/30

�al��anlar�n Titre�imle �lgili Risklerden Korunmalar�na Dair Y�netmelik

�ndir MBS Linki 22.08.2013 28743
6331/10, 30, 31

�� Hijyeni �l��m, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakk�nda Y�netmelik

�ndir MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Bal�k�� Gemilerinde Yap�lan �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik

�ndir MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Gebe veya Emziren Kad�nlar�n �al��t�r�lma �artlar�yla Emzirme Odalar� ve �ocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Y�netmelik

�ndir MBS Linki 16.08.2013 28737
4857/91,
6331/24-3

Asker� ��yerleri ile Yurt G�venli�i ��in Gerekli Maddeler �retilen ��yerlerinin Denetimi, Tefti�i ve Bu ��yerlerinde ��in Durdurulmas� Hakk�nda Y�netmelik

�ndir MBS Linki 16.08.2013 28737
3146/12,34, KKD Y�n.

Ki�isel Koruyucu Donan�mlar Teknik Komitesinin Olu�umu ve G�revlerine Dair Tebli�

�ndir MBS Linki 15.08.2013 28736
6331/30 Kimyasal Maddelerle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 06.08.2013 28730
6331/30 �al��anlar�n G�r�lt� ile �lgili Risklerden Korunmalar�na Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 28.07.2013 28721
4857/69 Kad�n �al��anlar�n Gece Postalar�nda �al��t�r�lma Ko�ullar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30

Elle Ta��ma ��leri Y�netmeli�i

�ndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30
3146/2,12
��yeri Hekimi ve Di�er Sa�l�k Personelinin G�rev, Yetki, Sorumluluk ve E�itimleri Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 20.07.2013 28713
6331/30 ��yeri Bina ve Eklentilerinde Al�nacak Sa�l�k ve G�venlik �nlemlerine �li�kin Y�netmelik �ndir MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30

Sa�l�k Kurallar� Bak�m�ndan G�nde Azami Yedi Bu�uk Saat  veya Daha Az �al���lmas� Gereken ��ler Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

16.07.2013 28709
6331/17, 30 Tehlikeli ve �ok Tehlikeli S�n�fta Yer Alan ��lerde �al��t�r�lacaklar�n Mesleki E�itimlerine Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 13.07.2013
D�z.25.07.2013
28706
28718 M�k
1593/127 Hijyen E�itimi Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 05.07.2013 28698
6331/30

Ki�isel Koruyucu Donan�mlar�n ��yerlerinde Kullan�lmas� Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

02.07.2013 28695
6331/30 Asbest S�k�m� �le �lgili E�itim Programlar�na �li�kin Tebli� �ndir MBS Linki 29.06.2013 28692
6331/11, 12, 30

��yerlerinde Acil Durumlar Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

18.06.2013 28681
6331/30

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin �nlenmesi Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

15.06.2013 28678
6331/8 �ok Tehlikeli ��lerde G�revlendirilebilecek (C) S�n�f� �� G�venli�i Uzmanlar� Hakk�nda Tebli� �ndir MBS Linki 14.06.2013 28677
6331/16,17,
18,30
�al��anlar�n �� Sa�l��� ve G�venli�i E�itimlerinin Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 �al��anlar�n Patlay�c� Ortamlar�n Tehlikelerinden Korunmas� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30,31
3146/2,12
�� Ekipmanlar�n�n Kullan�m�nda Sa�l�k ve G�venlik �artlar� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 25.04.2013 28628
6331/30
3146/12

Ekranl� Ara�larla �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

16.04.2013 28620
6331/25,30 ��yerlerinde ��in Durdurulmas�na Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 30.03.2013 28603
6331/9 �� Sa�l��� ve G�venli�ine �li�kin ��yeri Tehlike S�n�flar� Tebli�i

Ek-Tehlike S�n�flar� Listesi(xls) (29.03.2013 tarih ve 28602 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan �ekli)
�ndir
(pdf)
MBS Linki

MBS Linki
26.12.2012
De�:29.03.2013
28509
De�:28602
6331/21 Ulusal �� Sa�l��� ve G�venli�i Konseyi Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 05.02.2013 28550
6331/30
3146/12

Asbestle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

25.01.2013 28539
6331/22,30 �� Sa�l��� ve G�venli�i Kurullar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/30
3146/2,12
�� G�venli�i Uzmanlar�n�n G�rev, Yetki, Sorumluluk ve E�itimleri Hakk�nda Y�netmelik
(Ge�ici 2 inci maddenin birinci f�kras�n�n y�r�tmesi Dan��tay 10.Dairesince 2013/919 Esas no ile durdurulmu�tur.)
�ndir MBS Linki 29.12.2012
De�.31.01.2013
28512
De�.28545
6331/6,8,30
3146/2,12
�� Sa�l��� ve G�venli�i Hizmetleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 29.12.2012
De�.31.01.2013
28512
De�.28545
6331/10,30 �� Sa�l��� ve G�venli�i Risk De�erlendirmesi Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 29.12.2012 28512
Dayand��� Kanun No/Madde Y�netmelik/Tebli� Ad� DOCX Mevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Say�s�
6269 6269 Say�l� Kanunun 6 Nc� Maddesinin Uygulanmas� �le �lgili Y�netmelik �ndir MBS Linki 19.09.1964 11811
3143, 1705, 132 Akaryak�t �stasyonlar�-Emniyet Gerekleri ile �lgili Tebli� (TS 12820)(Tebli� No: MSG-MS-2012/17) 
(Tebli� i�eri�i TSE'de para kar��l��� verilmektedir!!!)
�ndir MBS Linki 20.05.2007 26527
4857/3 Alt ��verenlik Y�netmeli�i  �ndir MBS Linki 27.09.2008 27010
4703 Asans�r Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 31.01.2007 26420
4857/39 Asgari �cret Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 01.08.2004
De�.07.07.2012
25540
De�.25540
4703 Bas�n�l� Ekipmanlar Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Basit Bas�n�l� Kaplar Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 30.12.2006 26392
7126/Ek-9 Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Y�netmelik (pdf) �ndir(pdf) MBS Linki 19.12.2007 26735
2872, 4856, 4847, 3146, ...... B�y�k End�striyel Kazalar�n Kontrol� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 18.08.2010
De�.31.07.2012
27676
De�.28370
5510/107 �al��ma G�c� ve Meslekte Kazanma G�c� Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 11.10.2008
De�.22.01.2011
27021
De�.27823
4857/114 �al��ma Hayat�na �li�kin ��l� Dan��ma Kurulunun �al��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 04.04.2004
De�.15.05.2004
25423
De�.25463
3146/5,15 �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �� Tefti� Kurulu Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 31.10.2012 28453
4857/71 �ocuk ve Gen� ���ilerin �al��t�r�lma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 06.04.2004
De�:21.02.2013
25425
De�:28566
5176/3,7 Denetim G�revlilerinin Uyacaklar� Meslek� Etik Davran�� �lkeleri Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 14.09.2010 27699
7269/3

Deprem B�lgelerinde Yap�lacak Binalar Hakk�nda Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

06.03.2007 26454
3194/44,
3542/3
Elektrik �� Tesisleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik �le �lgili Fen Adamlar�n�n Yetki G�rev ve Sorumluluklar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Ak�m Tesisleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 30.11.2000 24246
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 21.08.2001 24500
7201/7-a Elektronik Tebligat Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 19.01.2013 28533
4857/78 G�venlik ve Sa�l�k ��aretleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 23.12.2003 25325
2872/8,11,12 Hafriyat Topra��, �n�aat ve Y�k�nt� At�klar�n�n Kontrol� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 18.03.2004 25406
4857/76 Haftal�k �� G�nlerine B�l�nemeyen �al��ma S�releri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Haz�rlama, Tamamlama ve Temizleme ��leri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 28.04.2004 25446
3359/9
181/9,43
1593/179
�lkyard�m Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 22.05.2002 24762
4857/63 �� Kanununa �li�kin �al��ma S�releri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 �� Kanununa �li�kin Fazla �al��ma ve Fazla S�relerle �al��ma Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/38 ���i �cretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar� Kullanmaya Yetkili Kurulun Te�ekk�l� ve �al��ma Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 05.03.2004 25393
6356/4 ��kollar� Y�netmeli�i (NACE Kodlar�)
 
�ndir MBS Linki 19.12.2012
De�.26.07.2013
28502
D.28719
       NACE Rev.2 Alt�l� (2013) 
(Kaynak: www.tuik.gov.tr)
�ndir
(xls)
-    
5510/11,12,
80,86,88,90
��veren Uygulama Tebli�i �ndir MBS Linki 01.09.2012 28398
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 ��yeri A�ma ve �al��ma Ruhsatlar�na �li�kin Y�netmelik (pdf) �ndir(pdf) MBS Linki 10.08.2005 25902
4857/79 ��yerlerinde ��in Durdurulmas�na veya Kapat�lmas�na Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 05.03.2004
De�.28.10.2010
25393
De�.27743
6176/3,7 Kamu G�revlileri Etik Davran�� �lkeleri ile Ba�vuru Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 13.04.2005 25785
4447/Ek-2 K�sa �al��ma ve K�sa �al��ma �dene�i Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 30.04.2011 27920
5510/107 K�sa Vadeli Sigorta Kollar� Uygulama Tebli�i �ndir MBS Linki 28.09.2008 27011
4703 Ki�isel Koruyucu Donan�m Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 29.11.2006 26361
--

Ki�isel Koruyucu Donan�mlar�n Kategorizasyon Rehberine Dair Tebli�

�ndir

MBS Linki

11.03.2012 28230
-- Ki�isel Koruyucu Donan�mlarla �lgili Uyumla�t�r�lm�� Ulusal Standartlara Dair Tebli� �ndir MBS Linki 06.04.2007 26485
4857/110 Konut Kap�c�lar� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 03.03.2004 25391
1475/74 Maden ve Ta�ocaklar� ��letmelerinde ve T�nel Yap�m�nda Tozla M�cadeleyle �lgili Y�netmelik �ndir MBS Linki 14.09.1990
De�.26.02.2000
20635
De�.23976
4703 Makina Emniyeti Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 30.12.2006 26392(4.M�k)
3628 Mal Bildiriminde Bulunulmas� Hakk�nda Y�netmelik (pdf) �ndir(pdf) MBS Linki 15.11.1990 20696
1739, 3797,
3308, 2547
Mesleki ve Teknik E�itim Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 03.07.2002
De�.04.10.2012
24804
De�.28431
5544 Mesleki Yeterlilik S�nav ve Belgelendirme Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlay�c� Ortamlarda Kullan�lan Te�hizat ve Koruyucu Sistemler �le �lgili Y�netmelik �ndir MBS Linki 30.12.2006 26392(4.M�k)
5188 �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas�na �li�kin Y�netmelik �ndir MBS Linki 07.10.2004 25606
4857/76 Postalar Halinde ���i �al��t�r�larak Y�r�t�len ��lerde �al��malara �li�kin �zel Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 07.04.2004 25426
234 Resmi M�h�r Y�netmeli�i (pdf) �ndir MBS Linki 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resm� Yaz��malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakk�nda Y�netmelik (pdf) �ndir MBS Linki 02.12.2004 25658
4857/111

Sanayi, Ticaret, Tar�m ve Orman ��lerinden Say�lan ��lere �li�kin Y�netmelik

�ndir

MBS Linki

03.09.2008 26986
4857/78 Sondajla Maden ��kar�lan ��letmelerde Sa�l�k ve G�venlik �artlar� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 22.02.2004 25381
5510/Ek-1 Sosyal G�venlik Kurumuna Yap�lan Sigortal� ve ��yeri Bildirimlerinin Baz� Kurumlara Yap�lmas� Gereken Bildirimler Yerine Ge�mesine Dair Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 21.07.2009
D�z.23.07.2009
27295
D�z.27297
5510/107 Sosyal Sigorta ��lemleri Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 12.05.2010 27579
4904/3 Tar�mda �� Arac�l��� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 27.05.2010 27593
4703/4  Ta��nabilir Bas�n�l� Ekipmanlar Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 31.12.2012 28514 (4.M�k.)
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmas�na Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 25.01.2012 28184
2872, 4856, 1593... Tehlikeli Maddeler ve M�stahzarlara �li�kin G�venlik Bilgi Formlar�n�n Haz�rlanmas� Ve Da��t�lmas� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 26.12.2008 27092 M�k.
4857/32,
818/323,
854/29....
�cret, Prim, �kramiye ve Bu Nitelikteki Her T�rl� �stihkak�n Bankalar Arac�l���yla �denmesine Dair Y�netmelik �ndir MBS Linki 18.11.2008 27058
4817/22 Yabanc�lar�n �al��ma �zinleri Hakk�nda Kanunun Uygulama Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 29.08.2003 25214
KHK-18/2-n Yap� ��leri �n�aat, Makine ve Elektrik Tesisat� Genel Teknik �artnamelerine Dair Tebli� �ndir MBS Linki 30.06.2007 26568 M�k.
4857/78 Yap� ��lerinde Sa�l�k ve G�venlik Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 23.12.2003 25325
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yap� M�teahhitlerinin Kay�tlar� �le �antiye �efleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk�nda Y�netmelik  �ndir MBS Linki  16.12.2010 27787
4857/78 Yeralt� ve Yer�st� Maden ��letmelerinde Sa�l�k ve G�venlik �artlar� Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 21.02.2004 25380
4857/60 Y�ll�k �cretli �zin Y�netmeli�i �ndir MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/30,39
4904/3
4447/48
Yurti�inde ��e Yerle�tirme Hizmetleri Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 25.04.2009 27210
4857/51 Y�zdelerden Toplanan Paralar�n ���ilere Da��t�lmas� Hakk�nda Y�netmelik �ndir MBS Linki 28.02.2004 25387

 

TASARILAR VE TASLAKLAR

TAR�H TASARILAR VE TASLAKLAR A�IKLAMA
26.08.2013 Maden ve Ta� Ocaklar� ��letmelerinde ve T�nel Yap�m�nda Al�nacak ���i Sa�l��� ve �� G�venli�i �nlemlerine �li�kin T�z���n Y�r�rl�kten Kald�r�lmas�na Dair T�z�k Tasla�� veGerek�esi  
26.08.2013 (Par-Pat) Parlay�c� Patlay�c� Tehlikeli ve Zararl� Maddelerle �al���lan ��yerlerinde ve ��lerde Al�nacak Tedbirler Hakk�nda T�z���n�n Y�r�rl�kten Kald�r�lmas�na Dair T�z�k Tasla�� ve Gerek�esi  
26.08.2013 Yap� ��lerinde ���i Sa�l��� ve �� G�venli�i T�z���n�n Y�r�rl�kten Kald�r�lmas�na Dair T�z�k Tasla�� ve Gerek�esi  
22.08.2013

���i Sa�l��� ve �� G�venli�i T�z���n�n Y�r�rl�kten Kald�r�lmas�na Dair T�z�k Tasar�s� Tasla�� ve Gerek�esi

 
12.07.2013

B�y�k End�striyel Kazalar�n �nlenmesi ve Etkilerinin Azalt�lmas� Hakk�nda Y�netmelik Tasla��

 
26.06.2013 Maden ��yerlerinde �� Sa�l��� ve G�venli�i Y�netmeli�i Tasla��  
04.06.2013 �� Sa�l��� ve G�venli�i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakk�nda Y�netmelik Tasla��  
31.05.2013 �� Sa�l��� ve G�venli�i �le �lgili �al��an Temsilcisinin Nitelikleri ve Se�ilme Usul ve Esaslar�na �li�kin Tebli� Tasla��  
16.05.2013 Ge�ici veya Belirli S�reli ��lerde �� Sa�l��� ve G�venli�i Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 23.08.2013 tarih ve 28744 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
14.05.2013 Yap� ��lerinde �� Sa�l��� ve G�venli�i Y�netmeli�i Tasla��  
26.04.2013

Kimyasal Maddelerle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla��

12.08.2013 tarih ve 28733 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
26.04.2013 Bal�k�� Gemilerinde Yap�lan �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 20.08.2013 tarih ve 28741 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
26.04.2013 G�r�lt� Y�netmeli�i Tasla�� 28.07.2013 tarih ve 28721 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
26.04.2013 Sa�l�k veya G�venlik ��aretleri Y�netmeli�i Tasla��  
10.04.2013

Ki�isel Koruyucu Donan�mlar�n ��yerlerinde Kullan�lmas� Hakk�nda Y�netmelik Tasla��

02.07.2013 tarih ve 28695 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
28.03.2013 ��yeri Bina ve Eklentilerinde Al�nacak Sa�l�k ve G�venlik �nlemlerine �li�kin Y�netmelik Tasla�� 17.07.2013 tarih ve 28710 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
27.03.2013 ��yerlerinde Acil Durumlar Y�netmeli�i Tasla��  
22.03.2013 Sa�l�k Kurallar� Bak�m�ndan G�nde Ancak Yedi bu�uk Saat veya Daha Az �al���lmas� Gereken ��ler Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 16.07.2013 tarih ve 28709 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
22.03.2013 Titre�im Y�netmeli�i Tasla�� 22.08.2013 tarih ve 28743 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
15.02.2013 Patlamadan Korunma Dok�man� Tasla��  
12.02.2013 �al��anlar�n �� Sa�l��� ve G�venli�i E�itimlerinin Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 15.05.2013 tarih ve 28648 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
12.02.2013 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin �nlenmesi Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 15.06.2013 tarih ve 28678 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
18.01.2013 Elle Ta��ma ��leri Y�netmeli�i Tasla�� 24.07.2013 tarih ve 28717 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
18.01.2013 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 06.08.2013 tarih ve 28730 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
11.01.2013 Patlay�c� Ortamlar�n Tehlikelerinden �al��anlar�n Korunmas� Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 30.04.2013 tarih ve 28633 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
28.12.2012

��yeri Hekimi ve Di�er Sa�l�k Personelinin G�rev, Yetki, Sorumluluk ve E�itimleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla��

20.07.2013 tarih ve 28713 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
11.12.2012

Sondajla Maden ��kart�lan ��yerleri �le Sondaj ��lerinde Sa�l�k ve  G�venlik �artlar� Hakk�nda Y�netmelik Tasla��    |    Genel Gerek�e

 
11.12.2012

Ekranl� Ara�larla �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla��

16.04.2013 tarih ve 28620 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
27.11.2012 ��yerlerinde ��in Durdurulmas�na Dair Y�netmelik Tasla�� 30.03.2013 tarih ve 28603 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
27.11.2012 Gebe veya Emziren Kad�nlar�n �al��t�r�lma �artlar�yla Emzirme Odalar� ve �ocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Y�netmelik Tasla�� ve Genel Gerek�esi 16.08.2013 tarih ve 28737 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
23.11.2012 Kadin �ali�anlarin Gece Postalarinda �ali�tirilma Ko�ullari Hakkinda Y�netmelik Tasla�� 24.07.2013 tarih ve 28717 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
19.11.2012 "�ocuk ve Gen� ���ilerin �al��t�r�lma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelikte De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Y�netmelik" Tasla�� ve Gerek�esi  
14.11.2012 �� Sa�l��� ve G�venli�i Kurullar� Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 18.01.2013 tarih ve 28532 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
19.10.2012 �� Ekipmanlar�n�n Kullan�m�nda Sa�l�k ve G�venlik �artlar� Y�netmelik Tasla�� 25.04.2013 tarih ve 28628 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
19.10.2012 �� Sa�l��� ve G�venli�i Hizmetleri Y�netmelik Tasla�� 29.12.2012 tarih ve 26512 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
05.10.2012 Asbestle �al��malarda Sa�l�k ve G�venlik �nlemleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 25.01.2013 tarih ve 28539 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
02.10.2012 Tozla M�cadele Y�netmelik Tasla��  
24.09.2012 �� G�venli�i Uzmanlar�n�n G�rev, Yetki, Sorumluluk ve E�itimleri Hakk�nda Y�netmelik Tasla�� 29.12.2012 tarih ve 26512 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
24.09.2012 �� Sa�l��� ve G�venli�i Risk De�erlendirmesi Y�netmelik Tasla�� 29.12.2012 tarih ve 26512 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler
24.09.2012 �� Hijyeni �l��m, Test ve Analiz Laboratuvarlar� Yeterlik Y�netmelik Tasla�� 20.08.2013 tarih ve 28741 say�l� Resmi Gazete'de Y�netmelik yay�mland�. =>Y�netmelikler